Jef Van Staeyen

Tag: foto-grafiek (Pagina 1 van 3)

het STOP-principe

 

 

Al heeft het STOP-principe een wat ongelukkige naam, het beoogt de prioriteiten in het mobiliteitsbeleid en in het ontwerp van straten en pleinen juister te stellen, met meer aandacht voor mensen en duurzaamheid.
Het werd door de Nederlands verkeerskundige prof. dr. Jan Korsmit in Vlaanderen geïntroduceerd, en nadien door een aantal CVP-politici overgenomen, waarna het in 2009 middels het Mobiliteitsdecreet werd opgelegd.

De overheden, diensten, agentschappen en rechtspersonen, vermeld in het eerste lid, houden bij het voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, het volgen en het evalueren van het mobiliteitsbeleid ook rekening met de volgende beginselen :
1° het STOP-beginsel, op grond waarvan de volgende rangorde wordt gerespecteerd voor de wenselijke mobiliteitsvormen :
a) de voetgangers;
b) de fietsers;
c) het collectieve vervoer;
d) het individueel gemotoriseerde vervoer;
2° het participatiebeginsel, op grond waarvan aan de burgers vroeg, tijdig en doeltreffend inspraak wordt verleend bij het voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, het volgen en het evalueren van het mobiliteitsbeleid.

In het huidige decreet Basisbereikbaarheid werd het STOP-principe afgezwakt:

Ter uitvoering van het mobiliteitsbeleid beogen het Vlaamse Gewest, de eronder ressorterende diensten en agentschappen, de provincies, de gemeenten en de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die in het Vlaamse Gewest belast zijn met taken van openbaar nut, de volgende doelstellingen:
vraaggericht investeren in bereikbaarheid; [het beleid is dus niet sturend]
2° vervoersnetwerken klaarmaken voor de toekomst;
3° een multimodaal vervoerssysteem uitbouwen waarbij zoveel als mogelijk uitgegaan wordt van het STOP-principe;
4° het realiseren van een slachtoffervrij vervoerssysteem;
5° verleiden, motiveren, prikkelen tot gedragsverandering; [ontrading behoort dus niet tot de beleidshefbomen]
6° Vlaanderen een gangmaker maken in innovatie;
7° basisbereikbaarheid regionaal en integraal aanpakken;
8° zorgen voor een vlotte doorstroming van elke vervoersmodus.
(…)
Het Vlaamse verkeersveiligheidsbeleid investeert in de veiligheid en de kwaliteit van de wegen en hun aanhorigheden, met het STOP-principe als uitgangspunt.

Hoe ook, het STOP-principe wordt zelden toegepast.
Veel vaker worden beslissingen genomen en uitgevoerd volgens wat men het POTAS-principe zou kunnen noemen:

  • particulier vervoer
  • openbaar vervoer
  • trappers (fietsers)
  • allerlei ambetante dingen die men ergens kwijt wil, en waarvan de meeste niéts met voetgangers te maken hebben (verkeersborden, parkeermeters, verlichtingsmasten, elektrische laadposten, elektrische en telefonie-kasten, fietsenstallingen, etc.)
  • stappers (voetgangers).

compensaties

Het is altijd makkelijker twee problemen op te lossen dan één, dus als je vijf problemen van de baan kan helpen, geef ik graag dit advies.
(met dank aan het departement Omgeving, en ook een beetje aan Dikke Freddy)

nieuw voor de voetganger van de eenentwintigste eeuw

Wat de voetganger te winnen heeft bij de nieuwe versoepelde wegcode (31 mei 2019) is mij niet duidelijk, behalve het feit dat de verbodzone om over te steken naast het zebrapad van 30 tot 20 meter wordt herleid, en dat auto’s (en enkel auto’s) een afstand moeten houden van 1,5 meter buiten de bebouwde kom.
Voor de  voetganger van de eenentwintigste eeuw wordt het er immers niet beter op. Daarom ontwierp ik alvast volgende borden, die op bestaande borden zijn gebaseerd.

Lees verder

Cassel in enkele plaatjes ❧

Het zonnige weer van 14 mei heeft me naar Cassel gelokt. Een mooie tentoonstelling, Feesten en kermissen ten tijde van de Bruegels was de aanleiding, maar het stadje zelf zoals steeds het ware motief.  Al vaker heb ik door Cassel gedwaald, en vanop het terrasse du château het vlakke land overschouwd.
In 2018 werd Cassel verkozen tot lievelingsdorp van de Fransen (village préféré des français), een wat vreemde titel voor een oude sous-préfecture (van 1800 tot 1857) waarvan de stedelijke wortels tot de eerste eeuwen van onze jaartelling reiken. Een verdiende titel, dat wel, maar allicht geholpen door de geringe concurrentie in een regio waar veel mogelijke kiezers wonen.

Een handvol foto’s, niet meer, van dit en eerdere bezoeken

 

« Oudere berichten

© 2021 moskenes.be

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑